Tuesday, December 11, 2012

สื่อสารดีมีชัยไปกว่าครึ่ง — สิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคต้องการในช่วงวิกฤตส่งรถยนต์ล่าช้า


การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอจากเซลส์ขายรถยนต์ มีความสำคัญมากกว่า ส่วนลด หรือโปรโมชั่น สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการส่งรถล่าช้าในช่วงรถยนต์ขาดตลาด ยอดการลงสื่อโฆษณาของผู้...
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม